هفته اول اسفند ماه ۹۷ – پایه پنجم

به نام خداوند مهربان

گزارش هفته (شنبه ۴ الی چهارشنبه ۸ اسفند) پنجم

ریاضی:

محیط دایره از صفحه ی ۱۱۰ الی ۱۱۲ تدریس شده تمرین و تکرار شد . آزمونک گرفته شد و پس از تصحیح اشکالات گرفته شده یاد داده شد . حجم مکعب و مکعب مستطیل تدریس شد دانش آموزان با حل چند نمونه طرز بدست آوردن حجم و واحد اندازه گیری حجم را آموختند آزمونک گرفته شد و پس از تصحیح تذکرات لازم داده شد .

اجتماعی:

درس ۱۵ (بازگشت از سفر حج) تدریس شد سپس بعد از حل تمرینات وجواب دادن به سوالات آزمونک گرفته شد . دانش آموزان در این درس با چگونگی مبارزات پیامبر و یارانش و چگونگی انجام مراسم حج آشنا شدند و پس از تمرین و تکرار آزمونک گرفته شد.تصحیح شده توضیحات لازم داده شد.

هدیه آسمانی:

درس ۱۳ (کوچک های بزرگ تدریس شد . قسمتهای برایم بگو ، گفت و گو کنید و تدبر کنید و……………….. توسط دانش آموزان جواب داده شد . و در مورد دو مطلب مهم (اسراف و صرفه  جویی ) توضیحات لازم داده شده و توسط دانش آموزان مثالهایی زده شده و توضیح داده شد .

کاردستی :

ساعتهای آخر توپ پولکی برای بازار چه  مهربانی سا خته شده و کامل شد .

علوم :

بخش خاک باارزش همراه با انجام آزمایش ها در کلاس تدریس حفظ آب درخاک با آزمایش هفته بعد انجام خواهد شد. گیاخاک تدریس شد . ذرباره ی بدن انسان واهرم ها پژوهش های دانش آموزان ارائه شد ویادداشت برداری کردند. ارزشیابی شفاهی انجام شد.