اردوی سینمای ایران مال

اختتامیه پایگاه تابستانی

ارائه گزارش عملکرد آموزشی در پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۹۹_۹۸