لحظات بازگشایی پرشکوه متوسطه اول سلام سبز

آماده سازى متوسطه اول سلام سبز براى شروع سال تحصیلى ۹۸_۹۷