برگزاری اردوی علمی فرهنگی باغ کتاب ویژه دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز

برگزاری اردوی تاریخی فرهنگی کاخ موزه گلستان دانش آموزان پایه هشتم و نهم

برگزاری اردوی تفریحی دانش آموزان پایه هفتم

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی شهربازی ارم