برگزاری اولین اردوی تفریحی دانش آموزان پایه هشتم و نهم

آغاز پایگاه تابستانی دانش آموزان