برگزاری اولین اردوی تفریحی دانش آموزان پایه هشتم و نهم

اردوی شاختی ویژه پایه هفتم

آغاز پایگاه تابستانی دانش آموزان