اردوی مطالعه پایه دهم و یازدهم

اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم

جلسات توجیهی ورود به پایه دوازدهم

جلسات توجیهی ورود به پایه دوازدهم

دانش آموزان و اولیای پایه یازدهم در جلسات توجیهی پایه دوازدهم مشارکت می کنند و از برنامه ها و اهداف پایه دوازدهم با خبر می شوند.

اردوی مطالعاتی

برگزاری اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان دهم و یازدهم