اردوی تفریحی موزه علم و فناوری

بازگشایی مدرسه برای کل پایه ها در تابستان ۹۶

اردوی تفریحی باغ موزه زمان

اردوی تفریحی سینما کوروش – فیلم اکسیدان