جلسه انفرادی با پیش ثبت نام کنندگان در سلام سبز

جلسات انفرادی با پیش ثبت نام کنندگان سلام سبز

جلسات هماهنگی جهت شرکت در آزمون ورودی با پیش ثبت نام کنندگان سلام سبز در حال برگزاری است.

جشن پایان سال

جشن پایان سال تحصیلی

جشن پایان سال ۱۴۰۰ همراه با تقدیر از برترین های سال تحصیلی در سال تحصیلی برگزاری شد.

کلاس های فرهنگی تابستان ۱۴۰۰