به نام خداوند مهربان

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته‌های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که خود انجام می‌دهیم، به دست می‌آید. موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی (پژوهش مدار) در آن جامعه است. منظور از رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع‌های گوناگون است.با توجه به هفته پژوهش و به منظور آشنایی دانش­آموزان با تکنولوژی های جدید و اهمیت فناوری نانو در دنیای امروز با پژوهش سرای منطقه ۵ هماهنگی های لازم به منظور آشنایی دانش آموزان با این فناوری انجام و آزمایش های علمی در زمینه نانو برای دانش آموزان مقاطع چهارم-پنجم-ششم انجام شد و توضیحاتی راجع به این فناوری به دانش آموزان ارائه شد.