به نام خدا 

گزارش هفته سوم دی ماه

اول و پیش

با بادکنک بازی های مقاومتی و پرشی انجام دادند و تمرین بیشتر حرکات ژیمناستیک و انعطاف پذیری سبد، پل، میز، شمع، حلزون، سرسره و حرکات تعادلی فرشته و لک لک و همچنین تمرین بالانس روی دیوار
گرم کردن با بازی ای انجام شد که به انتخاب بچه ها بود

دوم و سوم
حرکات کششی و تمرین برای ۱۸۰ درجه، انعطاف پذیری و ژیمناستیک حرکات سبد، میز، سرسره، پل
بازی به انتخاب بچه ها وسطی انجام شد

چهارم
اموزش بسکتبال انجام شد، آموزش دریبل و دریبل سرعتی، دریبل و تغییر دست و دریبل با قرارگیری حریف و در انتها بازی گروهی بسکتبال در یک نیمه

پنجم و ششم
به انتخاب خودشان به دو گروه والیبال و بسکتبال تقسیم شدند
در گروه والیبال آموزش پنجه به دیوار و پنجه نشسته و پنجه به بالا انجام شد
در گروه بسکتبال آموزش دریبل و دریبل سرعتی و دریبل با حریف انجام شد در انتها بازی گروهی در یک نیمه کار کردند