به نام خداوند مهربان

گزارش ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ماه

کلاس پیش و اول دبستان:
تمرین مهارت بالانس با کمک مربی،
بازی تخریب چی_سازنده

‌دوم و سوم: آموزش طناب پا جفت پهلو، تمرین پنجه به دیوار و پنجه دو به دو روبروی هم.

چهارم، پنجم و ششم: تمرین در زمین والیبال و بسکتبال به صورت تیمی.