برنامه هفتگی پیش ۱

پیش ۸:۰۰ تا ۸:۳۰ ۸:۳۰ تا۹:۱۰ ۹:۱۰ تا ۹:۲۰ ۹:۲۰ تا ۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵ تا۱۱ ۱۱تا ۱۱:۱۵ ۱۱:۱۵  تا ۱۲ ۱۲ تا ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰  تا  ۲۰ : ۱۳ ۱۳:۲۰   تا  ۳۰: ۱۳ ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۵
شنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) هنر زنگ تفریح زبان زنگ تفریح ورزش ناهار و استراحت مسواک زنگ  آراستگی
یکشنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی
دوشنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) رایانه زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی
سه شنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی
چهارشنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) ورزش زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی

برنامه هفتگی پیش ۲

پیش ۸:۰۰ تا ۸:۳۰ ۸:۳۰ تا۹:۱۰ ۹:۱۰ تا ۹:۲۰ ۹:۲۰ تا ۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵ تا۱۱ ۱۱تا ۱۱:۱۵ ۱۱:۱۵  تا ۱۲ ۱۲ تا ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰  تا  ۲۰ : ۱۳ ۱۳:۲۰   تا  ۳۰: ۱۳ ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۵
شنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) هنر زنگ تفریح ورزش زبان زنگ تفریح ناهار و استراحت مسواک زنگ  آراستگی
یکشنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) رایانه زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی
دوشنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی
سه شنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی
چهارشنبه صبحگاه  (دورهمی، سوره قرآن، تقویم، آب وهوا، شعر، نرمش صبحگاهی) ورزش زبان زنگ تفریح مسواک زنگ  آراستگی