درس تفکر وپژوهش ۲۲ مهرماه ۹۸

 به نام خدا

ششم ۱

تدریس درس دیدنی های سرزمین من با مضمون : انتخاب ،هویت

اهداف  :

  • پرورش توانایی تصمیم گیری با در نظر گرفتن دید گاه ها وویژگی های دیگران
  • ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفت وگوهای جمعی

حضور غیاب ،مروری بردرس قبل ، بررسی تکالیف کتاب  ، تدریس درس (یک موقعیت در کلاس مطرح شد واز دانش اموزان خواسته شد که ابتدا به صورت انفرادی وسپس گروهی با ذکر دلیل پاسخ خود را بنویسند)بحث وگفتگوی کل کلاس

ششم ۲

تدریس نارنجی پوش

اهداف :

  • پرورش توانایی تصمیم گیری با درنظر گرفتن پیامدهای آتی وآنی برای خود ودیگران
  • ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفت وگوهای جمعی

حضور وغیاب ، بررسی کتاب دانش آموزان ونحوه انجام فعایت ها وارائه بازخورد ، مروری درس قبل  ،  نصب قوانین به دیوار کلاس ، تدریس درس ( خواندن کتاب به صورت انفرادی وتفکر درباره آن وطرح دو سوال درکتاب ، نوشتن سوالات دانش آموزان روی تابلو ، بحث وگفت وگو درمورد سوالات وهدایت  دانش آموزان برای توجه به نتایج تصمیم گیری ها برای خود ودیگران

درس تفکر وپژوهش ۲۹ مهرماه ۹۸

به نام خدا

ششم ۱

تدریس نارنجی پوش

اهداف :

  • پرورش توانایی تصمیم گیری با درنظر گرفتن پیامدهای آتی وآنی برای خود ودیگران
  • ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفت وگوهای جمعی

حضور وغیاب ، بررسی کتاب دانش آموزان ونحوه انجام فعایت ها وارائه بازخورد ، مروری درس قبل  ،  نصب قوانین به دیوار کلاس ، تدریس درس ( خواندن کتاب به صورت انفرادی وتفکر درباره آن وطرح دو سوال درکتاب ، نوشتن سوالات دانش آموزان روی تابلو ، بحث وگفت وگو درمورد سوالات وهدایت  دانش آموزان برای توجه به نتایج تصمیم گیری ها برای خود ودیگران

ششم  ۲

ادامه تدریس درس نارنجی پوش

حضور وغیاب ، روخوانی درس نارنجی پوش ، مطالعه دروس  به صورت انفرادی وخط کشیدن  برروی نکات مهم دروس

درس تفکر وپژوهش ۷ آبان ماه ۹۸

به نام خدا

ششم ۱

ادامه تدریس درس نارنجی پوش

حضور وغیاب ، روخوانی درس نارنجی پوش ، مطالعه دروس  به صورت انفرادی وخط کشیدن  برروی نکات مهم دروس

ششم ۲

تدریس بوی خوش مدینه

اهداف :

  • پرورش مهارت تصمیم گیری با درنظر گرفتن اولویت ها
  • ارتقای فضایل فکری وتوسعه اداب گفتگوی جمعی

مراحل کار:حضور وغیاب ، پخش فیلم بوی خوش مدینه ، بحث وگفتگوی کلاسی درمورد  پیام فیلم “تصمیم اویس ومواجهه با دو موقعیت خوب  وخواسته ها وآرزوها درتصمیم گیری “، روخوانی کتاب ،تعیین تکلیف خانه

درس تفکر وپزوهش ۱۳ آبان ماه ۹۸

به نام خدا

ششم ۱

نام درس : بوی خوش مدینه

اهداف :پرورش مهارت تصمیم گیری با درنظر گرفتن اولویت ها

ارتقای فضایل فکری وتوسعه اداب گفتگوی جمعی

مراحل کار:حضور وغیاب ، پخش فیلم بوی خوش مدینه ، بحث وگفتگوی کلاسی درمورد  پیام فیلم “تصمیم اویس ومواجهه با دو موقعیت خوب  وخواسته ها وآرزوها درتصمیم گیری “، روخوانی کتاب ،تعیین تکلیف خانه

ششم ۲

نام درس آقکند

اهداف : پرورش توانایی تصمیم گیری با در نظرگرفتن پیامدهای آتی وآنی تصمیم ها

پرورش توانایی قضاوت با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع

ارتقای فضایل فکری وتوسعه آدارب گفتگوی جمعی

مراحل کار :حضور وغیاب ، پخش فیلم آقکند وبحث وگفتگودرباره تصمیم گیری معلم وقضاوت پیرمردومقایسه تصمیم گیری نارنجی پوش واویس ومعلم ، روخوانی درس

درس تفکر وپژوهش ۲۰ آبان ماه ۹۸

به نام خدا

ششم ۱

نام درس : آقکند

اهداف :

پرورش مهارت تصمیم گیری با درنظر پیامدهای آنی وآتی درتصمیم گیری

پرورش توانایی قضاوت با درنظر گرفتن همه جوانب موضوع

ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفتگوی جمعی

مراحل کار:حضور وغیاب ، بررسی تکالیف کتاب  ، پخش فیلم آقکند ، بحث وگفتگو درمورد فیلم  ، روخوانی درس ، ارائه تکلیف برای جلسه بعد

ششم ۲

نام درس : ماه بود وروباه

اهداف :

پرورش توانایی  تصمیم گیری با درنظر پیامدهای اندیشه برای خود ودیگران

ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفتگوی جمعی

حضور وغیاب ، بررسی تکالیف کتاب ، مروری بردرس گذشته ، پخش فیلم ماه بود وروباه ، بحث وگفتگو درمورد فیلم ، روخوانی کتاب ، تعیین تکلیف ( تحقیق کتابخانه ای در مورد روستای آقکند وکلاس های چند پایه )

درس تفکر وپژوهش ۲۷ آبان ماه ۹۸

به نام خدا

ششم  ۱

نام درس : ماه بود وروباه

اهداف :

  • پرورش توانایی تصمیم گیری با درنظر پیامدهای اندیشه برای خود ودیگران
  • ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفتگوی جمعی

حضور وغیاب ، بررسی تکالیف کتاب ، مروری بردرس گذشته  پرسش از دروس گذشته ، پخش فیلم ماه بود وروباه ، بحث وگفتگو درمورد فیلم ، روخوانی کتاب

ششم ۲

حضور وغیاب ، بررسی تکالیف ، ارائه گزارش از سوی دانش اموزان درمورد پژوهشی که انجام داده اند .

درس تفکر وپژوهش ۴ آذر ماه ۹۸

به نام خدا

کلا س ششم ۱و۲

حضور وغیاب ، پرسش کتبی تشریحی از فصل کتاب (انتخاب وتصمیم گیری )

تعیین تکلیف انجام خودارزیابی صفحات ۳۴ ،۳۵ و۳۶ درمنزل برای جلسه بعد ، خانواده های محترم لطفا دراین زمینه نظارت داشته باشند .

درس تفکر وپژوهش ۱۱ آذر ماه ۹۸

به نام خدا

گزارش ۹۸/۰۹/۱۱ درس تفکروپژوهش کلاس ششم ۱و۲

حضور وغیاب ، توزیع اوراق آزمون عملکردی بین دانش آموزان برای اطلاع ازنحوه پاسخگویی به سوالات ، ارائه بازخورد درمورد پاسخ سوالات ،

تدریس درس  اول فصل دوم “پژوهش  ” روش گرد آوری اطلاعات

اهداف :  رورش توانایی تشخیص شیوه مناسب جمع آوری اطلاعات ، استدلال

ارتقای فضایل فکری وتوسعه آداب گفتگوی جمعی

پرسش وپاسخ به منظور ایجادزمینه برای موضوع درس ، روخوانی درس ، انجام کارفردی ، گروهی وبحث کلاسی (جمع بندی )

بررسی تکالیف منزل درساعت تفریح وارائه بازخورد

درس تفکر وپژوهش ۱۸ آذر ماه ۹۸

به نام خدا

گزارش تفکر وپژوهش ۱۸ /۹ /۹۸

ششم ۱

حضور وغیاب ، ارائه باز خورد درمورد نحوه انجام تکلیف قسمت نوشتنی ، پرسش شفاهی عملکردی از دروس گذشته ،

تدریس درس “طرح سوال پژوهش “

اهداف : پرورش توانایی طرح سوال پژوهش

ارتقای فضایل فکری ، توسعه آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی :

شناسایی تفاوت ها وشبا هت ها

طرح پرسش مناسب وتشخیص مسئله

استفاده از زبان صحیح ودقیق برای توضیح نظرات خود

ارزیابی وبه چالش کشیدن ایده های خود ودیگران

تدریس : مشاهده حیاط مدرسه ، طرح پرشش با آیا وچرا  توسط دانش آ موزان  ونوشتن ان در کتاب ،  بیان یک پرسش از پرسش های طراحی شده  در کلاس درس  توسط تعدادی از دانش آموزان ، اتمام جلسه ،مابقی درس جلسه آینده

ششم ۲

حضور وغیاب ، ارائه باز خورد درمورد نحوه انجام تکلیف قسمت نوشتنی ، پرسش شفاهی عملکردی از دروس گذشته ،

تدریس درس “طرح سوال پژوهش “

اهداف : پرورش توانایی طرح سوال پژوهش

ارتقای فضایل فکری ، توسعه آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی :

شناسایی تفاوت ها وشبا هت ها

طرح پرسش مناسب وتشخیص مسئله

استفاده از زبان صحیح ودقیق برای توضیح نظرات خود

ارزیابی وبه چالش کشیدن ایده های خود ودیگران

تدریس : مشاهده حیاط مدرسه ، طرح پرشش با آیا وچرا  توسط دانش آ موزان  ونوشتن ان در کتاب ،  بیان یک پرسش  از پرسش های طراحی شده در کلاس درس ، نوشتن پرسش ها روی تابلو ، بیان تفاوت  ها وشباهت های پرسش های  مطرح شده ، اتمام جلسه

مابقی درس جلسه آینده