به نام خدا

اول
در راستای احترام به محیط زیست خود را جای درخت، رود، آسمان و… قرار دادند و ماسک هر کدام از آن ها را روی چهره ی خود گذاشتند و از طرف آن ها صحبت کردند و خواسته ها و پیشنهادات آن ها را از آدم های زمین بیان کردند. در انتها برای پرورش خلاقیت با یک سری شکل ناتمام نقاشی کشیدند. هم چنین تمرینی برای پرورش دقت و حافظه کاری انجام دادند.
دوم
ابتدا فیلمی با موضوع فایده همکاری و تقسیم کار تماشا کردند و آن را تحلیل کردند. در انتها داستان خلاقی را نوشتند.
سوم
ابتدا در مورد تاثیر انتخاب ها بر احساسات نکاتی عنوان شد و دو نوع موسیقی متفاوت را شنیدند و نقاشی آن را کشیدند. در انتها فیلمی با موضوع کار گروهی تماشا کردند.