به نام خدا 

چهارم
حافظه کاری یکی از انواع کارکرد اجرایی می باشد. کارکرد اجرایی یک سازه شناختی است که وظایفی چون حل مسئله، توجه، استدلال، برنامه ریزی، بازداری، توجه را برعهده دارد. حافظه کاری شامل پردازش ویژه اطلاعات است. در راستای پرورش حافظه کاری تمرینی با کلمات انجام دادند. در ادامه در تکمیل بحث احترام به محیط زیست نامه ای از طرف جنگل، رود، آسمان و… نوشتند و معلم ادبیات آن را بررسی کرد.
پنجم
حل مسئله یکی از کارکردهای اجرایی می باشد. تنوع راه حل و خلاقیت در حل مسئله اهمیت به سزایی دارد. از طرفی راه حل ها باید با توجه به پیامدها انتخاب شوند. در ادامه انیمیشنی با این موضوع تماشا کردند و در مورد آن حرف زدند. در ادامه در مورد مادر و قدردانی از ایشان نکاتی عنوانی شد و فعالیتی در ارتباط با آن انجام دادند.
ششم
ابتدا فعالیتی در ارتباط با ویژگی کار گروهی یعنی توجه به هم و در نظر گرفتن هم انجام دادند. در ادامه به موضوع مهارت حل مسئله پرداخته شد. زندگی فردی و جمعی پر از مسئله هایی است که نیاز دارد به نحو صحیحی حل شود.
داستانی با موضوع تنوع راه حل ها و توجه به تاثیر هر راه حل شنیدند و کاربرگی در ارتباط با آن انجام دادند.