به نام خدا

اول
یکی از مصادیق علاقه اجتماعی احترام به محیط زیست می باشد. مراقبت از محیط زیست منافع فردی و اجتماعی دارد. در همین راستا در مورد اهمیت مراقبت از محیط زیست و رفتارهایی برای مراقبت از رودخانه، دریا، درخت، ابر و آب صحبت کردند و این موارد را نقاشی کردند.
دوم
پذیرش ویژگی های خود باعث رشد فردی می شود. مقدمه خود پذیری شناخت ابعاد مختلف شخصیتی می باشد. در کاربرگی با ویژگی های خود بیشتر آشنا شدند و در ادامه یکی از دانش آموزان داستانی از کلیله دمنه با موضوع پذیرش ویژگی های خود خواند.