به نام خداوند مهربان

مهارت زندگی پیش

ابتدا نوآموزان مواردی را بیان کردند که در کلاس مهارت زندگی یاد گرفتند. در ادامه نقاشی با هدف تقویت حافظه دیداری را تکمیل کردند. در انتها فیلمی با موضوع کنترل هیجان ناخوشایند را تماشا کردند.

مهارت زندگی اول

ابتدا در مورد مدیریت هیجان و نقش آن در دوستی مطالبی بیان شد. در ادامه فیلمی با موضوع مدیریت هیجان خشم تماشا کردند. در انتها با در بطری بازی خلاقانه طراحی کردند.

مهارت زندگی دوم

ابتدا در متنی موضوعات مهارت زندگی مرور شد و در ادامه با حلقه فعالیتی با هدف تقویت همکاری انجام دادند. در انتها کار برگ نقاشی خلاق را تکمیل کردند.

مهارت زندگی چهارم

ابتدا فعالیتی با هدف پرورش دقت انجام دادند و در انتها کار برگ اشکال پنهان را تکمیل کردند.

مهارت زندگی پنجم

ابتدا در مورد نیاز ارزشمندی و عوامل تاثیرگذار بر آن نکاتی بیان شد و در ادامه کار برگ نقاشی ناتمام را با هدف پرورش خلاقیت تکمیل کردند.

مهارت زندگی ششم

ابتدا دانش آموزان در مورد مباحث کلاس نظرات خود را بیان کردند و در ادامه فعالیتی با نی و لیوان برای تقویت کارگروهی و همکاری انجام دادند.