به نام خدا

آغاز آموزش زیبانویسیِ حروف، به دانش آموزان پایه‌ی اول

مشاهده کنید که بچه های پایه ی اول چگونه حروف رااینقدر زیبا و با دقت طبق سرمشق می نویسند.
✔یک دانش آموز کلاس اولی اگر مجذوب رفتار واخلاق مربی یا معلم نشود محال است تن به نوشتن حتی یک حرف(آن هم بصورت خوشخط) بدهد.

در ماه‌های آینده شاهد پیشرفتهای این عزیزان خواهید بود.