به نام خداوند مهربان

پایه:ششم                       دروس:قرآن، هدیه های آسمانی،ریاضی،فارسی،اجتماعی،علوم

گزارش هفته اول بهمن ماه۱۳۹۶

  1. قرآن:مرور روخوانی و روان خوانی انس با قرآن .تدریس یک نکته از هزاران.روخوانی با معنی همراه با صوت از روی مصحف کامل قرآن.انجام تمرین های کتاب به صورت گروهی.

۲٫هدیه های آسمان:مرور دروس گذشته.ارائه دستاورد هفته و بررسی آن. شکر نعمت های الهی (رفتن به حیاط مدرسه در زمان بارش برف).

۳٫ریاضی: بخش اندازه گیری تدریس و ارتباط بین یکاها توضیح داده شد و دستاوردی از فصل تقارن و مختصات به دانش آموزان داده شد و اشکالات آنها بررسی و رفع شد. برای تمرین و درک بیشتر راهبردهای حل مسئله،مسائلی به دانش آموزان داده شد.

۴٫فارسی  :کتاب کارسلام تاصفحه ۱۵۲ کامل گردید.املا ازدرس دهخدا وشعرباران گفته شد. انشا درباره درس دهخدا وبزرگان درکلاس خوانده شد وکتاب نگارش تاپایان درس تکمیل شد ودرس عطارو مولانا تدریس شد به روش تیمی کارایی  تکلیف برای آخرهفته دادهشده است .

۵٫اجتماعی: ارزشیابی دروس قبلی وتدریس اوقات فراغت ۲ انجام فعالیت ها وکاربرگ وطراحی برنامه برای خود دستاورد بهمن ماه انجام شد همراه با بازخورد به دانش آموزان داده دشد.

۶٫علوم:تدریس فصل۸(طراحی کنیم و بسازیم)آشنایی دانش آموزان با ابزار آلات.تدریس فصل۹(سفر انرژی). انجام آزمایش صفحه ۷۲ به منظور آشنایی دانش آموزان با انرژی پتانسیل. حل کتاب کار سلام فصل۸٫

۷-تفکروپژوهش : روش جمع آوری اطلاعات تدریس شد. البته قبلا کارمصاحبه ونظرسنجی انجام داده اند در درس اجتماعی.