به نام خدا

گزارش هفته (۱۹ الی ۲۳ بهمن )

ریاضی :

بخش حجم و جرم تدریس شد دانش آموزان گسترده و شکل کامل هرم را ساختند و از روی گسترده مکعب و مکعب مستطیل حجم  آ نها را بدست آوردند . بقیه تدریس درس فصل ۵ اندازه گیری (مساحت دایره ) به هفته ی آینده موکول شد .

اجتماعی :

درس ۱۶ (لباس از تولید تا مصرف ) تدریس شد وکار برگها جواب داده شد .

روزنامه دیواری و تصویر هایی از پوشاک مردم در گذشته توسط دانش آموزان تهیه و ارایه داده شد ( توسط ۶/۲) کار عملی ۶/۱ در هفته آینده ارایه خواهد شد .

فارسی:

بخوان و بیندیش درس ۱۱ تدریس شد و درباره موضوع محبت و تاثیر کلام گفتگو کردیم.لغات املایی این درس روز دوشنبه مورد ارزیابی قرار گرفت و روز چهارشنبه تدریس درس ۱۲ انجام شد و درباره موضوع دوست گفتگو کردیم.شعر حفظی نیز فقط روخوانی شد.

‌ریاضی پیشرفته:

حل کتاب کار و کاربرگ – ازمون استعداد تحلیلی سال ۹۷

قرآن:

تا صفحه ۶۴ تدریس شد.

هدیه های آسمان:

تدریس درس سیزدهم

علوم:

این هفته چون ارائه پژوهش داشتیم مرتبا دررکلاس ‌سایت تمرین پژوهش داشتیم ولی یک آزمون از فصل ۶ هم داشتیم در ارتباط با فصل نیرو و حرکت