به نام خدا

گزارش هفته ( ۲۸ دی الی ۲ بهمن )

ریاضی :

دوره درسها و حل تمرینات مانده از قبل به پایان رسید کاربرگ های داده شده برای حل در منزل تصحیح شد و پس از برگشت به دانش آموزان تذ کرات لازم داده شد . در این دوروز( سه شنبه و چها رشنبه ) این هفته فرصت خوبی برای دوره و یادآوری درسهای گذشته بود که انجام شد .

اجتماعی :

درس ۱۳ (برنامه روزانه متعادل ) تدریس شد و در باره چگونگی  گذران اوقات فراغت و تنظیم برنامه متعادل و اهمیت داشتن یک برنامه خوب بحث و گفتگو شد .

توجه: به علت تعطیلی روزهای برفی این هفته سنجش دوره ای انجام نشد وسنجش درس ریاضی به یکشنبه ۶/۱۱ و اجتماعی به سه شنبه ۸/۱۱موکول شد.

ریاضی پیشرفته:

حل مسائل کتاب کار و آزمون از تقارن

قرآن:

تا صفحه ۵۳ درس داده شد

فارسی:

یک جلسه به کتابخوانی اختصاص داشت و دانش‌آموزان درباره کتاب‌هایی که مطالعه کرده‌بودند گفتگو کردند.همچنین ساختار اقسام فعل ماضی به طور کامل تدریس شد و یک جلسه هم به ارزشیابی املای درس ۹ پرداختیم.همچنین دانش‌آموزان تمارین نگارش درس ۹ را انجام داده و انشای خود را با موضوع برف در کلاس خواندند.روخوانی متن درس ده و حکایت درخت علم نیز انجام شد و کمی درباره مثنوی معنوی با بچه‌ها گفتگو کردیم

علوم:

اتمام سؤال‌های باقی مانده از کتاب مربوط به فصل ۵ زمین پویا حل کاربرگ مربوط به فصل در کلاس و‌چک کردن تک تک سؤال‌ها در کلاس ، (تعطیلی به خاطر برف )و مشاهدات زیبای دانش اموزان از روز شاد برفی و اینکه چگونه به درختان در این روز برفی کمک کنیم در کلاس صحبت شد همچنین ارائه پژوهش های دانش اموزان