به نام خداوند مهربان

”  گزارش پایه ی ششم دبستان وپیش دبستان سلام سبز “

ازتاریخ ۲۱-۲۵اردیبهشت ۹۸

قرآن : پس از مرور دروس ارزشیابی پایانی از دانش آموزان انجام شد. ازنظر بازخورد, همه خیلی خوب بودند وپیشرفت زیادی نسبت به قبل داشتند.

هدیه آسمانی : باتوجه به مروردرس هدیه وبرنامه مطالعه ی هفتگی , دستاورد هفته بسیار خوب ورضایت بخش بود . دانش آموزان با نمونه سوال های نهایی آشنا شدند. روز شنبه آخرین مرور در کلاس انجام خواهد شد ودستاورد هفته انجام خواهد شد.

ریاضی :نمونه تمرین ها در کلاس حل شده , فصل های ۱و۲و۳و۴ توسط خود دانش آموزان دوره شدوتمرین طراحی کردند.۲بار دستاورد هفته انجام شد (نمونه سوالات امتحان نهایی سال های قبل) کاربرگ ارائه شد. درکلاس بررسی شد.

علوم: درس پرسیده شد. بخش های ۱و۲و۳و۴ در کلاس دوره شد ودرمطالعات هفتگی بیشتر بخش ها مرور شده است. هفته ی آینده دستاورد کلی با نمونه سوال های علوم انجام خواهد شد.

اجتماعی: طبق برنامه مطالعاتی همه درس ها دوره شده است در کلاس تا درس۸به صورت گروهی مرور شده است. دستاورد هفته انجام شد(ارزشیابی نهایی سال هال قبل). درهفته آینده دوره ها کامل ونمونه سوال کار خواهد شد.