به نام خداوند مهربان

”  گزارش پایه ی ششم دبستان وپیش دبستان سلام سبز “

ازتاریخ ۱۴-۱۸اردیبهشت ۹۸

قرآن : درس ۱۴با لوح صوتی تمرین شد. درس تا آخر تدریس شد.داستان پیامبر بازگو شد وبه صورت نمایشی اجرا شد. فعالیت های درس کامل شد. روخوانی به چند روش در کلاس انجام شد.

هدیه آسمانی : درس پرسیده شد. ارزشیابی از درس۸ الی ۱۵ انجام شدوبازخوردآن بررسی شد.

ریاضی :محاسبات تقریبی باحل فعالیت ها و تمرین ها آموخته شد . ترتیب عملیات تدریس شد.کاربرگ ارائه شد . بخش اول دوره شد. ارزشیابی در روزهای ۳شنبه و۴شنبه انجام شد وتست استعداد تحلیلی انجام شد.

علوم: بخش ارتباطات به صورت گروهی تدریس شد. سه فصل پایانی پرسیده شد. دوره بخش ها انجام شد.

اجتماعی: درس خرمشهر درچنگال دشمن پرسیده شد. درس خرمشهر در دامان میهن با نمایش فیلم تدریس شد. فعالیت ها وکاربرگ ها کامل شد. پرسش از درسهای ۲۱و۲۲و۲۳ و۲۴ انجام شد.