به نام خدا

گزارش هفته چهارم مهر ماه (۲۰ الی ۲۴ مهر )

ریاضی :

درس میلیارد مرور و اشکالات رفع شد سپس درس جمع و تفریق اعداد مرکب یاد آوری شده نمونه هایی خصوصا در رابطه با مسایل مربوطه توسط دانش آموزان حل و اشکال گیری شد . نمونه هایی هم در دفتر به عنوان تمرین داده و تصحیح شد . بقیه درس جمع و تفریق مرکب در رابطه با (گرم و کیلو گرم ،سال ماه و روز و ….) به هفته آینده موکول شد . هفته آینده به عنوان مرور درس آزمونک گرفته خواهد شد.

مطالعات اجتماعی :

درس ۲ (احساسات  ما ) کامل تدریس شد . و در باره موضوعات درس بسیار بحث و گفتگو شد . کار برگها کامل شد . در هفته آینده بعد از گرفتن آزمونک و رفع اشکال درس همدلی با دیگران تدریس خواهد شد.

فیلم کوتاهی در رابطه با روز عصای سفید و روز پارالمپیک نمایش داده و در باره این روزهای مهم گفتگو شد .

فارسی:

در هفته گذشته درس سوم کتاب درسی تدریس شد و دانش آموزان درباره زکریای رازی اطلاعات بیشتری هم از طریق جستجوی اینترنتی کسب کردند.به مترادف ها, معنی واژگان, لغاتی که ارزش املایی دارند اشاره شد.در واژه آموزی علاوه بر ساختاری که کتاب درسی توضیح داده بود, مطالب بیشتری درباره انواع کلمات مشتق, مرکب و مشتق مرکب توضیح داده شد و در ادامه شعر حفظی نیز خوانده و معنی شد که پیشنهاد میکنیم اشعارحفظی با چندین و چندین و چندین بار روخوانی به حافظه بلندمدت سپرده شود.تلاش برای حفظ کردن فقط حافظه کوتاه مدت را فعال میکند.

همچنین در درس نگارش دانش آموزان کتابهایی را که خوانده بودند به دوستان خود معرفی و شخصیت ها, رویداد, زمان و مکان هر داستان را ذکر کردند, سپس درباره خاطره نویسی و نکات مهم آن  اطلاعاتی کسب نمودند.

قرآن:

کتاب درسی تا صفحه ۱۰ تدریس شد، گوش دادن به فایل صوتی، پرسش شفاهی

هدیه های آسمان:

درس سوم توسط بچه ها تدریس شد. پرسش شفاهی از درس اول و دوم

ارائه نمایش “یک تیم ورزشی دو سرمربی دارد” و مشاهده نتایج و هرج و مرج آن

ریاضی پیشرفته:

تصحیح  کاربرگ توسط بچه ها.

علوم :

ادامه فصل دوم تغییرات فیزیکی و شیمیایی با انجام دست ورزی هایی مانند سوزاندن قند، تهیه دوغ تفاوت‌های فیزیکی ‌‌شیمیایی در تخم مرغ خام و‌پخته و‌کبریت انجام فعالیت های کتاب دادن کاربرگ‌راجع به همین مباحث به دانش اموزان