به نام خداوند مهربان

اردوی علمی تفریحی (بازدید از موزه علوم و فناوری)

اردوی یک روزه به منظور آشنایی دانش آموزان دوره دوم دبستان غنچه های شاد با سیر تحول فناوری ها در محل موزه علوم و فناوری برگزار شد .با گشتی در موزه علوم و فناوری ایران می توان دریافت که ایران زمین در علوم مختلف، چه سابقه کهنی دارد. موزه علوم و فناوری تهران شامل دو گالری اصلی است:

گالری علم:سالن مرکز علم (Science center) سعی در معرفی شاخه های مختلف علوم پایه دارد و مفاهیم بنیادی را در قالب دستگاه های تعاملی و آزمایش های جذاب نمایش می‌دهد، از جمله اُپتیک و لیزر، مکانیک، الکتریسیته و الکترومغناتیس که در قالب فیلم های آموزشی سعی در بیان شگفتی های علم و معرفی دانشمندان برجسته ای دارد و از پنجره‌ی دیگری دنیا را دیده و حقایق زیبایی را یافته اند از جمله ارشمیدس، نیوتن، انیشتین و… تا از این گذر ذهن هر انسانی را به فکر وا دارد.

گالری فناوری های بومی:کشور ما ایران از دیر باز منشأ بسیار غنی در تولید فناوری های بومی بوده و هر یک از این فناوری ها به عنوان پایه و اساسی در تکنولوژی مدرن کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر ملتی ست که باورها، ارزش ها، روش ها، ابزارها و آگاهی های محلی آنان را در بر می گیرد. سالن فناوری های بومی، به معرفی شاخه های مختلف علوم پایه می پردازد و دستاورد های دانشمندان ایران و اسلام را در قالب آثار تعاملی و نیز فیلم های آموزشی به نمایش می گذارد. از جمله سازه های آسباد، بادگیر و یخچال، ابزار نجومی رصدخانه مراغه از دانشمند بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی، ماشین های ساده کتاب معیار العقول و … که همگی بیانگر سیر تحول و تکامل دانش ایران زمین از گذشته تا به امروز است.