به نام خدا

گزارش کار هفته  سوم بهمن

۱۹ تا ۲۳ بهمن

کلاس چهارم

  • ریاضی: تقسیم چند رقم بر ۲ رقم صفحه های ۶۸ تا۷۰ در کلاس کارشد و نمونه تمرین داده شد کتاب کار سلام بخش عملیات تقسیم کامل حل شد و بخش محاسبه زاویه کامل انجام شد . کاربرگ داده شده در کلاس بررسی وتصحیح شد. برای هفته آینده درس واحد زمان تدریس خواهد شد با ساعت واقعی و ساعت آموزشی ومحور زمان(بازی ودست ورزی وکلامی) نمونه مسئله تقسیم و ضرب همراه با کسر داده خواهد شد.
  • فارسی، املا و انشا: درس فرمانده دل ها در هردو کلاس تدریس شد. روخوانی شد. درک مطلب و درک متن انجام شد. معنای واژه ها و کلمات املایی و هم خانواده مشخص شد. از روی درس رونویسی شد. درکلاس چهارم ۲ فعالیت های کتاب نگارش درس فرمانده دل ها کامل شد، روخوانی از فعالیت نگارش درباره ی تصویر خوانی برای هفته آینده موکول شد. در کلاس چهارم ۱ فعالیت کتاب کارسلام فصل ۴ درباره ی جمع مکسر تمرین انجام شد.
  • علوم: کاربرگ فصل سیارات در کلاس بررسی و رفع اشکال شد. در مورد نقاشی منظومه شمسی و نکاتی مهم در رسم آن گفت و گو شد. در مورد حرکت وضعی و انتقالی و به وجود آمدن شب و روز و فصل ها صحبت شد و انیمیشن های آن ها در کلاس نمایش داده شد. فعالیت نقاشی ماه در وضعیت اول تا ۱۴ ماه و حرکت ماه به دور زمین انجام شد.
  • درس هدیه های آسمان: خواندن داستان درس ۱۳ با عنوان خاله نرگس و موضوع صله رحم و دید و بازدید اقوام و بزرگترها. بارش مغزی و شنیدن تجربیات دانش آموزان و این که بزرگ ترین فرد در اقوامشان کیست؟ گروه بندی دانش آموزان برای انجام فعالیت های درس و کارهایی که برای بهبود دیدار با خویشاوندان می توانند انجام دهند.
  • اجتماعی: ادامه ی سفر به تخت جمشید. فیلم های آن در هفته ی گذشته نمایش داده شده بود. در این جلسه تاریخ مربوط به حکومت های هخامنشی، حمله ی اسکندر، سلوکیان و اشکانیان به روش گروهی و اعضای تیم تدریس شد. و فعالیت درس انجام شد. برای هفته ی آینده و سفر به کرمانشاه دانش آموزان وسایل سفر خیالی را در کلاس را همراه خواهند آورد.