به نام خداوند مهربان

گزارش هفته دوم بهمن

قرآن: سوره های نصر، ناس، کوثر، حمد، توحید و…با فایل صوتی تمرین و تکرار شد. درس ۸ جلسه چهارم تدریس شد. درس ۹تدریس جلسه ۱و ۲ انجام شد.

فارسی: درس آزاد فارسی نوشتاری انجام شد. روان خوانی درس فردوسی در کلاس انجام شد. واژه سازی و بیاموز و بگو با روش گفت و گو تدریس شد. دیکته پاتخته ای از درس فردوسی گفته شد.

هدیه های آسمانی: درس دوازدهم” پدر مهربان” در کلاس از دانش آموزان ارزشیابی به عمل آمد.

علوم : درس ” سرگذشت دانه” دانش آموزان کاربرگ مربوط به،شناخت قسمت های مختلف دانه (لوبیا ، نخود،عدس) که در کلاس خیس کرده بودیم را در کاربرگ مربوطه چسباندند. .

ریاضی:  درس ” حل مسئله و حدس و آزمایش تدریس شدو در دفتر ریاضی سوالات مربوط به آن حل شد. واحد های اندازه گیری “سانتی متر” و “میلی متر” تدریس شد و متناسب با آن سوالاتی در  دفتر ریاضی گفته شد.