به نام خداوند مهربان

گزارش هفته اول بهمن

قرآن: سوره های نصر، ناس، حمد،توحید و…با فایل صوتی تمرین و تکرار شد.سوره کوثر ودرس ۸ جلسه دوم و سوم تدریس شد.

فیلم حضرت ابراهیم (ع) و حضرت نوح(ع) نشان داده شد.

فارسی: درس آزاد دانش آموزان درباره ی هنرمندان، شاعران ، نویسندگان ومشاهیر ایرانی تحقیق کرده و تحقیقات خود را خواندند.

دیکته درس هنرمند گفته شد.کاربرگ انشا انجام شد و کتاب فارسی نوشتاری درس هنرمند کامل شد. درس” فردوسی” روان خوانی شد. کاربرگ فارسی انجام شد.

هدیه های آسمانی: وضو ونماز تکرار و تمرین شد و به صورت نمایشی نماز دو رکعتی خوانده شد. درس دوازده ” پدر مهربان ” درباره ی امام علی (ع) با بحث گفت و گو درباره ی زندگی ایشان داده شد.

علوم : درس ” سرگذشت دانه” دانه لوبیا و نخود خیس کردیم تا جوانه بزنند و با قسمت های مختلف گیاه آشنا شوند.میوه های مختلف را برش داده و دانه ها را مشاهده کردند و تفاوت و شباهت دانه هارا بیان کردند.

ریاضی:  درس ” اندازه گیری دقیق تر “داده شد و دانش آموزان نوار کاغذی درست کردند و با تا کردن نوار اندازه های روی نوار را مشخص کرده و با نوار لوازم مختلف را اندازه گیری کردند و بحث و گفت و گو کردند. کاربرگ ریاضی انجام شد.