به نام خداوند مهربان

گزارش هفته ی دوم دی

قرآن: درس هفتم جلسه ی دوم و سوم با فایل صوتی تدریس شد.

ریاضی: فصل چهارم اعداد سه رقمی (پول) در کلاس بصورت دست ورزی با سکه، دسته های کوییزنری، چرتکه در کلاس تمرین و تکرار شد. بازی خرید و فروش برای درک بهتر پول و تبدیل واحد های آن انجام شد. ساعت، مسئله و شمارش اعداد سه رقمی تمرین و تکرار شد.

فارسی: درس ” از همه مهربان تر ” نوشتاری آن کامل شد. املا کامل درس “از همه مهربان تر” گفته شد. درس “زیارت” توسط دانش آموزان در کلاس روان خوانی شد وواژه سازی و بیاموزو بگو به روش بارش فکری در کلاس تدریس شد.

علوم: درس”اگر تمام شود” در کتاب با روش بحث و گفتگو در کلاس تدریس شد.