به نام خدا

ریاضی:

تا مبحث حل مسئله( راهبرد حدس و آزمایش،فصل۵ ) و کمی از واحد سانتیمتر تدریس شد.البته راهبرد حدس و آزمایش هفته آینده تکرار و تمرین خواهد شد.

فارسی:

فعالیتهای درس فردوسی پایان یافت و تدریس درس زیبا با تحقیقات بسیار زیبای بچه ها آغاز گردید.

علوم:

فصل ( درون آشیانه ها)
تکرار و تمرین شد.

هدیه های آسمانی:

درس نماز هنوز در حال تکرار و تمرین هستیم تا زمانی که بچه ها تشهد و سلام نماز را فرا بگیرند.

قرآن:

تا صفحه ۵۸ تدریس شد.