به نام خدا

پایه دوم در هفته ای که گذشت:
ریاضی: از ابتدای هفته فصل ۱ تا ۴ با انجام کاربرگ در کلاس مرور شد و تدریس فصل جدید آغاز گردید.
فارسی: درس آزاد به طور کامل انجام شد و دو املای دوره ای نیز گرفته شد.
علوم: تدریس درس ۹ با استفاده از پخش فیلم و انجام کاربرگ سفرهای علمی انجام شد.
هدیه های آسمانی: درس ۱۰ و کمی از درس ۱۱ ( نماز) تدریس شد.
قرآن: تا صفحه ۵۳ تدریس گردید.

و حضور خانم نقی زاده در کلاس و صحبت در مورد تاثیر ورزش بر مغز