به نام خدا 

۱۱/۲۳تا۱۱/۱۹
قرآن
هم خوانی سوره های توحید کوثر عصر و ناس  و حمد
به صورت گروهی
تدریس لوحه ۱۶   قرآنی و هم خوانی گروهی لوحه های قرآنی
فارسی
تدریس نشانه (ج)همراه با داستان ونقاشی و تمرین ترکیب  و مرتب کردن جملات وجدول تشخیصی خ و ج تدریس (أ استثنا)همراه با  داستان املاپای تخته ای و املا در دفتر املا روانخوانی خواندن کتاب داستان
ریاضی
تدریس تم ۱۶آموزش مفهوم دسته بندی ومفهموم عدد ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵  -۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ با چوب خط جدول ارزش مکانی و شکل و نی به صورت ملموس
علوم
تدریس بخش ۸و آشنایی با ابزارها و نقاشی ابزارهای که استفاده میکنند و طبق بندی ابزارها