به نام خدا 

۱۱/۵تا۱۱/۸
قرآن
هم خوانی سوره های توحید کوثر عصر و ناس  و حمد
به صورت گروهی
تکرار و تمرین لوحه های قرآنی
فارسی
تدریس نشانه (ف)همراه با داستان ونقاشی و تمرین ترکیب  و مرتب کردن جملات و تدریس نشانه (خ)همراه با تدریس دانش آموزان و بازی گروهی
ریاضی 
تمرین جمع  و تفریق ومفهوم بزرگتر و کوچکتر
علوم
مشاهده فیلم های آموزشی  بخش سنگ ها وبارش فکری و سوالات دانش آموزان و چالش درباره ی بناهای تاریخی