به نام خدا 

قرآن 
هم خوانی سوره های توحید کوثر عصر و ناس به صورت گروهی و انفرادی
بیان داستان  پیام قرآنی  (نماز)جدیدبه صورت گروهی
فارسی
تدریس نشانه (گ)همراه با داستان ونقاشی و تمرین ترکیب  و مرتب کردن جملات و تدریس گی و گان
ریاضی 
تمرین جمع های نظام دار با چینه و  چوب لباسی و آموزش جمع های سه تایی  با ابزار
علوم
طبقه بندی سنگ ها از نظر اندازه  و …
جمع آوری سنگ ها در محیط اطراف