به نام خداوند مهربان

۲/۱۴ تا ۲/۱۸
قرآن؛
ضمن هم خوانی سوره های آموزش داده شده، کلمات و عبارات قرآنی ابتدا بصورت جمعی و سپس فردی، روخوانی شد.
فارسی‌؛
بمنظور تقویت نوشتاری در زمینه نشانه های عربی، املا تخته ای و املا گروهی انجام شد. تمرینات مربوط به کتاب نگارش نیز توسط دانش آموزان انجام گرفت. در این هفته دانش آموزان به مطالعه کتاب داستان
پرداختند.
ریاضی؛
تم ۲۳ در ادامه مبحث الگوهای عددی و حل مساله با راهبرد های رسم شکل، رسم محور، ذهنی و چوب خط تدریس و تمرینات مربوط به آن انجام شد.