به نام خدا

گزارش هفته دوم بهمن ماه:

در این جلسه در پایه ی پیش دبستان فعالیت نقاشی در پینت انجام شد.
در پایه ی اول فعالیت نقاشی آزاد در کریتا انجام شد.
در پایه ی دوم چگونگی قرار دادن شماره صفحه در ورد آموزش داده شد.
در پایه ی سوم دانش آموزان پاور پوینت پژوهش خود را ساختند و از قسمت ترنسیشن برای اسلاید های خود استفاده کردند.
در پایه ی چهارم و پنجم و ششم درس جدید در اسکرچ آموزش داده شد که چگونه با استفاده از کلید های جهت کیبرد یک اسپراید را به حرکت در آورند و همچنین بلاک کد لوپ فوراور نیز آموزش داده شد