به نام خدا

گزارش رایانه هفته اول بهمن ماه :

در این جلسه در پایه ی پیش دبستن فعالیت نقاشی آزاد در پینت انجام شد.
در پایه ی اول فعالیت نقاشی آزاد در کریتا انجام شد.
در پایه ی دوم قسمت find و replace که ابزاری برای پیدا کردن یک کلمه و عوض کردن کلمه ای با کلمه ی دیگر است آموزش داده شد.

در پایه ی سوم قسمت design از نوار ریبون آموزش داده شد و دانش آموزان اسلاید های خود را در این قسمت طراحی کردند.
در پایه ی چهارم درس جدید در اسکرچ آموزش داده شد که چگونه از کاستوم های دیگر هر اسپراید استفاده کنند.
در پایه ی پنجم آموزش اسکرچ محل قرار یری اسپراید و استفاده از کاستیوم های مختلف اسپراید آموزش داده شد.
در پایه ی ششم در این جلسه درس ۸ کتاب کار و فناوری کار شد.