به نام خدا
فعالیت های کلاس سوم هفته آخر بهمن ماه
قرآن: 
– روخوانی و پرسش از صفحات ۴۸ و ۴۹ و۵۰
هدیه های آسمان:
– گفت و گو در مورد جشن عبادت و مرور احکام نماز
ریاضی: 
– دست ورزی جهت پیش ورود به مفهوم سطح و اندازه ی سطح
– انجام تمرینات صفحه  ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ کتاب
– چک کردن کاربرگ
– انجام فعالیت جهت درک معرفی واحد اندازه گیری سطح  (سانتی متر مربع) و پیدا کردن مساحت مربع و مستطیل
– انجام تمرینهایی مرتیط با موضوع درس
– انجام صفحات ۹۱ و ۹۲ کتاب
– انجام بازی ضرب و پرسش کتبی
فارسی: 
– نوشتن کلمات هم خانواده و مخالف درس ۱۱
– پرسش از هم معنی و مخالف و هم خانواده درس ۱۱
– تدریس درس ۱۲ «ایران عزیز)
– گوش دادن به فایل صوتی و گفت و گو در مفهوم شعر
– انجام درست و نادرست و درک مطلب
– تدریس واژه آموزی
– انجام کتاب نگارش
اجتماعی:
– تدریس درس ۱۳ «بازیافت»
– گفت و گو در مورد مفهوم و معنی بازیافت
– چگونگی جمع آوری زباله ها در منزل برای کمک به بازیافت