به نام خدا

فعالیت های کلاس سوم ۱۹/۱۱/۹۸  تا ۲۴/۱۱/۹۸
قرآن:
– روخوانی صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷
هدیه های آسمان:
– مرور درس های گذشته
ریاضی:
– دست ورزی جهت پیش ورود به مفهوم خط و نیم خط و پاره خط
– انجام تمرینات صفحه  ۸۴ کتاب
– چک کردن کاربرگ مربوط چند ضلعی ها
– انجام تمرینهایی مرتیط با موضوع درس
– حل مسئله های تقسیم
– انجام فعالیت جهت پیش ورود به مفهوم محیط
– تدریس محیط و انجام صفحات ۸۵ و ۸۶ و ۸۷
فارسی:
– املا از درس یار مهربان
– روخوانی درس «نویسنده ی بزرگ»
– انجام فعالیت های کتاب نوشتاری  صفحات ۵۸ و ۵۹
– روخوانی داستان خواب خلیفه و گفت و گو در مورد مفاهیم آن
– گوش کردن به فایل صوتی و مرتب کردن داستان بهم ریخته بر اساس آن
– تمرین نمایشنامه «خواب خلیفه»
– املای تمرینی از درس «نویسنده ی بزرگ»
علوم:
– اجرای آزمایشی فعالیت های پژوهشی
– تکمیل کارهای پژوهش
اجتماعی:
– تدریس درس ۱۲ «درست مصرف کنیم»
– گفت و گو در مورد مفاهیم اسراف، صرفه جویی، پس انداز
– بیان مثال هایی از پس انداز در خانواده