به نام خدا 

فعالیت های کلاس سوم ۱۲/۱۱/۹۸  تا ۱۶/۱۱/۹۸
قرآن: 
– آموزش حروف ناخوانا و روخوانی صفحات ۴۰ و ۴۱ و ۴۲
– روخوانی سوره های فتح و انسان صفحات ۴۳ و ۴۴
هدیه های آسمان: 
– تدریس درس نهم «گفت و گو با خدا» : گفت و گو در مورد احکام نماز
– روخوانی درس
– انجام فعالیت های مربوط به درس
ریاضی: 
– چک کردن کاربرگ مربوط به انجام محاسبات ضرب و تقسیم و رفع اشکال
– انجام مرور فصل (فصل ۴)
– بازی و دست ورزی جهت پیش ورود به مفهوم خط و نیم خط و پاره خط
– انجام تمرین های صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ کتاب
– تمرین و پرسش از ضرب
– دستاورد فصل ۵
فارسی: 
– گفت و گو در مورد داستان «کبوتر کم صبر» + خواندن برداشت های خود از داستان
– روخوانی تحقیق انجام شده در مورد سعدی
– تدریس در ۱۱ «نویسنده ی بزرگ»
– نوشتن کلمات هم معنی و مخالف درس
– تدریس واژه آموزی (ترکیب با ستان)
– انجام فعالیت های کتاب نوشتاری
– انجام صندلی صمیمیت (بیان یکی از خاطرات مدرسه)
– ارزیابی از درس های ۹ و ۱۰ کتاب
– پرسش از روخوانی درس
علوم: 
– ادامه ی درس ۶ «آب های زیر زمینی»
– نمایش فیلم در مورد تصفیه آب و گفت و گو در مورد مراحل آن
– نمایش فیلم در مورد منابع نور جهت پیش ورود به درس ۷ + گفت و گو در مورد منابع نور
– تدریس تابش و بازتابش از طریق بازی با آینه
اجتماعی:
– تدریس درس ۱۰ و ۱۱ (چگونگی تامین نیازهای خانواده / منابع )
– گفت و گو در مورد مفهوم درآمد
– گفت و گو در مورد مشاغل تولیدی و خدماتی
– انجام کاربرگه های ۸ و ۹ و ۱۰
– گفت و گو در مورد منابع طبیعی + انجام کاربرگه های ۱۱ و ۱۲