به نام خدا

قرآن: 
– پرسش از صفحه ۳۴ و ۳۵
– روخوانی و تمرین صفحه ۳۶
هدیه های آسمان:
– به دلیل تعطیلی تدریس نداشتیم.
ریاضی: 
– چک کردن فعالیت های منزل
– دست ورزی پیش ورود به مفهوم خاصیت پخش پذیری ضرب
– انجام تمرین های صفحه ۷۱ و ۷۲ کتاب
– نوشتن ضرب ۲ و ۳ همراه با رسم شکل
– چک کردن کاربرگ و رفع اشکال
– ارزشیابی از ضرب (نمایش روی محور، شکل، حل مساله و خواص ضرب)
فارسی: 
– روخوانی داستان و گفت و گو در مورد مفاهیم + خواندن برداشت از داستان
– تدریس مثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» و گفت و گو در مورد مفهوم
– املا از درس ۸ و ۹
– انجام کتاب نگارش صفحات ۴۸ و ۴۹ و ۵۰
– تدریس درس دهم «یار مهربان» + درست و نادرست و درک مطلب
– تدریس واژه سازی: ترکیب با «مند»
– انجام کتاب نگارش صفحه ۵۲
علوم: 
– انجام آزمایش تشکیل ابر و ارتباط آن با چرخه ی آب در طبیعت
اجتماعی:
– به دلیل تعطیلی تدریس نداشتیم.