به نام خدا

فعالیت های کلاس سوم هفته چهارم دی ماه
قرآن: 
– تدریس و روخوانی صفحه ۳۴ و ۳۵
– پرسش از صفحات ۳۴ و ۳۵
هدیه های آسمان: 
– تدریس درس «بوی بهشت» (مفهوم احترام و نیک به پدر و مادر)
– گفت و گو در مورد مفهوم و انجام تمرین های کتاب
– روخوانی فعالیت انجام شده در منزل (با خانواده)
ریاضی: 
– چک کردن فعالیت های منزل
– دست ورزی پیش ورود به مفهوم ضرب یک رقم در یک رقم
– انجام صفحات ۶۷ و ۶۸ و ۶۹
– نوشتن ضرب ۲ و ۳ همراه با رسم شکل
– تدریس خاصیت های ضرب (ضرب در یک، جابجایی)
– انجام صفحات۷۰
– حل مساله و رفع اشکالات
فارسی: 
– تدریس درس «بوی نرگس»
– تدریس واژه آموزی (ترکیب با «نشین»)
– نوشتن هم معنی، مخالف و هم خانواده درس ۹
– روخوانی داستان حوض فیروزه ای + درک و دریافت)
– انجام کتاب نوشتاری صفحات ۴۶ و ۴۷ و ۴۸
– املا از درس ۸ و ۹ (املای اشتراکی)
– روخوانی داستان «گربه ی پیرزال» از کتاب قصه های خوب
علوم: 
– مرور مطالب قبلی (حالت های مواد و تغییر حالت مواد)
– بررسی کارهای پژوهشی در گروه ها و ارائه کارهای انجام شده و برنامه ریزی برای ادامه ی کار
اجتماعی:
– گفت و گو در مورد همکاری های انجام شده در منزل