به نام خداوند مهربان

فعالیت های کلاس سوم یک و سوم دو ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت

هدیه های آسمان: تدریس درس ۲۰ (گفتگو در مورد نعمت¬های بهشتی+ گفت و گو در مورد پاداش و جزای هر کار) + خواندن متن درس + انجام فعالیت های کتاب صفحات ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰
– مرور درس های ۱-۲-۳-۴
قرآن: مرور روخوانی آیه ¬ها
اجتماعی: تدریس درس ۲۱ (انجام فعالیت جهت آشنایی و پیدا کردن جهت های اصلی در حیاط و با استفاده از کره¬ ی جغرافیایی) + روخوانی متن درس + انجام فعالیت های کتاب صفحات ۶۶-۶۷ + انجام کاربرگه¬ی شماره ۱۸
– تدریس درس ۲۳ (مقرّرات عبور و مرور و نکات ایمنی در کوچه و خیابان، کاربرد و دلیل رعایت آن ها) + روخوانی متن درس + انجام فعالیت های کتاب صفحات ۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵ + انجام کاربرگه¬ های شماره ۱۹ و ۲۰

– مرور فصل ۱ (درس های ۱-۲-۳)
علوم:
– مقایسه¬ی ریشه، برگ و تعداد گلبرگ ¬های دانه های یک قسمتی و دو قسمتی + مشاهده ¬ی فیلم مربوط به رشد دانه
– تدریس درس ۱۴ (از گذشته تا آینده): گفت و گو در مورد روش های نگه¬ داری موادّ غذایی در گذشته و امروز + مشاهده¬ ی عکس¬ های یخچال های قدیمی

ریاضی:

– حل تمرین¬های مربوط به ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
– حل تمرین های کتاب
– حل مسأله¬ های مربوط به ضرب و تقسیم
– مرور جمع و تفریق
– چک کردن کاربرگ
– دستاورد
فارسی:
– تدریس درس ۱۷ + درست و نادرست + درک مطلب صفحات ۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲
– دستاورد از درس ۱۵
– پرسش از روخوانی درس
– نوشتن کلمات درس در دفتر واژگان
– فعالیت واژه آموزی درس صفحه¬ی ۱۲۲ + نوشتن دفتر واژگان
– مرور درس¬های ۵-۶-۷-۸
– انجام کتاب نگارش صفحات ۸۴-۸۵-۸۶