به نام خداوند مهربان

در روز سالمند و بزرگداشت مقام پدر بزرگ و مادر بزرگ از یکی از همسایگان مدرسه دعوت شد. تمامی دانش آموزان با خوش آمدگویی و تشکر از سالمند عزیز از وی خواستار تعریف خاطره ای از ایشان شدند. همچنین یکی از دانش آموزان شعری را به زبان انگلیسی اجرا کرد و در پایان برای تقدیر و تشکر از سالمند گرامی با تقدیم هدایایی ایشان را بدرقه کردیم.