به نام خداوند مهربان

روز شنبه ۲۰ آبان ماه، سه گروه از دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم انتخاب شدند تا بادکنک را بدون دمیدن باد کنند.
به آنها مقداری سرکه، جوش شیرین، بطری، قیف و بادکنک داده شد. ابتدا دانش آموزان سرکه را داخل بطری ریختند، سپس با قیف درون بادکنک را پر از جوش شیرین کردند و بادکنک را به سر بطری متصل کردند،  و با ریخته شدن جوش شیرین داخل سرکه به دلیل تولید گاز دی اکسید کربن حاصل از این تغییر شیمیایی بادکنک ها باد شدند.
هر سه گروه کار خود را خوبی انجام دادند.
تمامی گروه ها توسط دانش آموزان تشویق شدند.