جشن قرآن پایه اول

هدف از برگزاری جشن:

آشنایی و شروع کار با کتاب قرآن 

احترام، آداب خواندن و اشاره به داستان های آن و سخنان خداوند در قرآن

ایجاد خاطره ای خوش از یادگیری قرآن