“سپاس مخصوص خداوندی است که زیبایی آفرینش را برای ما انتخاب کرد و روزی های پاکیزه را برای ما قرار داد “
🌺به شکرانه این انتخاب زیبا و  این میوه های بهشتی و پاکیزه ، همه ی ما سهیم شدیم در نوبرانه کردن خرمالوی حیاط مدرسه🌺