به نام خداوند مهربان

برنامه سیزده آبان در مدرسه با اعلام تبریک از سوی مدیر و معاونت اجرایی به دانش آموزان در صف آغاز گردید همین طور فلسفه نام گذاری این روز در صبحگاه به دانش آموزان توضیح داده شد در ادامه هدیه ای به مناسبت روز دانش آموز به دانش آموزان داده شد و آن ها با رد شدن از زیر قرآن و دود اسپند راهی کلاس شدند  در ادامه در یکی از زنگ های تفریح مراسم برگزار گردید بدین صورت که برنامه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید و سپس دانش آموزان پایه سوم سرودی زیبا اجرا کردند در ادامه دانش آموزان پایه پنجم نمایشی زیبا برای همه اجرا کردند که بسیار دیدنی بود .

البته برنامه به همین جا ختم نشد و برای سرگرمی دانش آموزان اردویی علمی -تفریحی در سه نوبت برای آن ها ترتیب داده شد.