به نام خداوند مهربان

به مناسبت روز روستا و عشایر دانش آموزان پایه پیش و اول صبحانه و اغذیه های محلی به همراه خود آوردند .

معلم ها ابتدا در مورد روستا و عشایر برای بچه ها صحبت کردند همین طور معلم خوشنویسی با اجرای عروسکی برای آن ها فواید غذاهای محلی و خانگی را توضیح داد و فلسفه کوچ عشایر نیز توضیح داده شد ،  سپس بچه ها هر کدام بیان کردند که این غذاها مربوط به کدام شهر است و از صبحانه های معروف آن شهر صحبت شد و در آخر بچه ها در کنار معلمهایشان بر سر سفره قرار گرفتند و صبحانه محلی نوش جان کردند.