به نام خداوند مهربان

چتری با پروانه های سفید

نویسنده  فرهاد حسن زاده

تصویرگر غزاله بیگدلو

انتشارات فاطمی

رده سنی ب و ج

موضوع داستان های فارسی

خلاصه:   در زندگی هیچ گرهی نیست که باز نشود

گاهی گره من به دست تو باز می شود

گره تو به دستی دیگر

و گره یک نفر دیگر به دست من

ولی خوب می دانم در زندگی هیچ گرهی نیست که باز نشود.